THỂ LỆ CUỘC THI GLOGISTICS 2019

#IBC #GLOGISTICS2019 #LEANSUPPLYCHAIN

GLogistics 2019 đã khởi động 💃💃💃 Bạn đã có trên tay phiếu tham dự của IBC chưa? Cơ cấu cuộc thi năm nay có gì thú vị để bạn phải đăng ký tham gia ngay hôm nay? Tất cả những thắc mắc ấy sẽ được giải đáp ngay đây, các bạn ơi 🤗🤗🤗

GLogistics 2019 sẽ bao gồm 3 vòng thi:

♥️ Vòng 1: CHALLENGING

Ở vòng đầu tiên, các bạn sẽ trải qua phần thi Trắc nghiệm Online với 30 câu hỏi trắc nghiệm hoàn toàn bằng Tiếng Anh, thời gian làm bài 30 phút  Nội dung câu hỏi liên quan đến chủ đề chính của cuộc thi – Lean Supply Chain. Bên cạnh đó, các câu hỏi cũng sẽ bao gồm những kiến thức tổng quát về lĩnh vực Logistics, Supply Chain cũng như chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế, Ngoại thương và những vấn đề cập nhật tình hình thời sự 😳

Sau khi hoàn thành phần thi, 150 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước tiếp đến phần thi Tự luận Offline. Phần thi này sẽ bao gồm 2 câu Tự luận bằng tiếng Anh để tìm ra Top 20 ứng cử viên tài năng cho vòng thi tiếp theo 👏👏👏

♥️ Vòng 2: EXPERIENCING

“Experiencing” bao gồm 2 phần thi: Đề xuất giải pháp và Tham quan Doanh nghiệp.

🤔 Ở phần thi Đề xuất giải pháp, 20 thí sinh được phân chia ngẫu nhiên thành 4 đội. Mỗi team sẽ được Ban tổ chức lựa chọn 4 chủ đề khác nhau. Các bạn sẽ có tối đa 9 ngày (25/10/2019 – 03/11/2019) để chuẩn bị bài thuyết trình với chủ đề đã được giao.

Đến phần thi thứ 2, các bạn sẽ có cơ hội tham quan Doanh nghiệp, từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực Lean Supply Chain nói chung 😍 Sau khi hoàn thành trải nghiệm của mình ở doanh nghiệp, Top 20 thí sinh xuất sắc nhất sẽ trải qua phần thi tự luận Offline dưới hình thức cá nhân. Thông qua 2 phần thi, IBC sẽ tìm ra Top 9 thí sinh tiềm năng tiến vào đêm Chung kết – Shining dựa trên kết quả phần thi Nhóm và phần thi Cá nhân của mỗi thí sinh 🎉🎉🎉

♥️ Vòng 3 (Đêm Chung kết): SHINING

Ở vòng thi cuối cùng, luật thi của cuộc thi năm nay có sự đổi mới vô cùng đặc biệt. 9 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được chia thành 3 đội và thực hiện phần thi dưới hình thức tranh luận 😳😳😳

Trước đêm Chung kết, các nhóm sẽ tiến hành bốc thăm để xác định đề thi dành cho mỗi nhóm 👏 Sau đó, mỗi đội thi bàn luận và xác nhận về hướng tranh biện của nhóm (Affirmative hoặc Negative) với Ban tổ chức. Thông tin này sẽ được giữ kín đến khi được IBC công bố trong đêm Chung kết 😁

⚠️⚠️⚠️ Nhiệm vụ của các đội chính là lần lượt đưa ra những lập luận của đội mình xoay quanh chủ đề (thuộc những kiến thức chuyên sâu về Logistics, Supply Chain cũng như Lean Supply Chain) và 2 đội còn lại sẽ đưa ra những quan điểm khác (đồng thuận hoặc không đồng thuận) với những lập luận của đội đối phương 💁‍♂️💁‍♀️

 Ban giám khảo sẽ đánh giá, so sánh độ thuyết phục của nội dung giữa các
nhóm và dành điểm cho đội có nội dung thuyết phục hơn. Bên cạnh đó, các đội sẽ phải trả lời các câu hỏi từ Ban giám khảo để có cơ hội ghi thêm điểm về cho đội của mình 💕💕💕

Quá hấp dẫn phải không nào 💃💃💃 Hãy cùng IBC khám phá tài năng và giới hạn của bản thân ngay hôm nay 💪 Biết đâu bạn sẽ trở thành người nắm giữ “chiếc vương miện” quý giá trong đêm Chung kết – Shining thì sao 🥰 Cơ hội nằm trong tay bạn 🎉🎉🎉

—————-

 Link đăng ký tham gia: http://bit.ly/DANGKYV1GLO19

💁‍♀️💁‍♂️ Dự thi tại Website: https://edu2review.com/quiz/ibcglo2019

⚠️Thông tin chi tiết về cuộc thi GLogistics 2019: http://bit.ly/GLogistics2019

—————-

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

💻 Fanpage: facebook.com/ibc-ueh

⌨️ Website: http://ibc-ueh.com

💌Email: truyenthong@ibc-ueh.com

📞 Hotline: 0943 750 729 (Tài)
0922 262 968 (Linh)
0336 598 271 (Trang)

==================================

GLogistics 2019 has started 💃💃💃 Have you had the participating tickets yet? What is special about the structure of this year’s competition so that you have to register to participate immediately? All of these questions will be answered right away 🤗🤗🤗

GLogistics 2019 will include 3 rounds:

 ️ Round 1: CHALLENGING

In the first round, you will take the Online Quiz with 30 multiple choice questions in English, 30 minutes for exam time  Question content related to the main topic of the contest – Lean Supply Chain. In addition, the questions will also cover the general knowledge of Logistics, Supply Chain as well as major in International Business, Foreign Trade and current affair situations.

After completing the section, the top 150 contestants will move on to the Offline Essay section. This section will consist of 2 essays in English to find out the Top 20 talented candidates for the next round 👏👏👏

 ️ Round 2: EXPERIENCING

“Experiencing” consists of 2 parts: Proposing solutions and visiting businesses 🤔 In the solution proposal section, 20 contestants are randomly divided into 4 teams. Each team will be selected 4 different topics by the Organizers. You will have a maximum of 9 days (October 25th, 2019 – November 3rd, 2019) to prepare the presentation with the assigned topic.

In the second part of this round, you will have the opportunity to visit the Enterprise, thereby accumulating more practical experience in the field of Lean Supply Chain in general 😍 After completing your experience at the business, Top 20 candidate will go through the Offline Essay section of the test. Through 2 sections, IBC will find out Top 9 potential contestants to enter the Final night – Shining 🎉🎉🎉

 ️ Round 3 (Finals): SHINING

In the final round, the rules of this year’s competition have a very special innovation. The best 9 contestants will be divided into 3 teams and perform in the form of a debate 😳😳😳

Before the Final night, the groups will draw lots to determine the exam questions for each group 👏 After that, each team discuss and confirm the direction of the group’s debate (Affirmative or Negative) with the Organizers. This information will be kept confidential until it is announced by IBC on the final night 😁

⚠️⚠️⚠️ The main task of the teams is to take turns to make their team arguments around the topic (in-depth knowledge of Logistics, Supply Chain as well as Lean Supply Chain) and the remaining 2 teams will make their other views (agree or disagree) with the arguments of the opposing team 💁‍♂️💁‍♀️

 The judges will evaluate and compare the persuasion of the content between
group and give points to the team with more persuasive one. Besides, the teams will have to answer questions from the judges to have the opportunity to score more points for their team.

Interesting, isn’t it? 💃💃💃 Let’s explore your talent and limitation with IBC 💪 Maybe you will become the holder of the precious “crown” on the night of the Final – Shining 🥰 The opportunity is in your hands 🎉🎉🎉

——————-
 Registration link: http://bit.ly/DANGKYV1GLO19
💁‍♀️💁‍♂️ Take the test at Website: https://edu2review.com/quiz/ibcglo2019
⚠️ Detailed information about GLogistics 2019 contest: http://bit.ly/GLOGISTICS2019
—————-
For more information please contact:
💻 Fanpage: facebook.com/ibc-ueh
⌨️ Website: http://ibc-ueh.com
💌Email: truyenthong@ibc-ueh.com
📞 Hotline: 0943 750 729 (Tài)
0922 262 968 (Linh)
0336 598 271 (Trang)